θύω

θύω
(I)
(ΑΜ θύω)
προσφέρω θυσία, θυσιάζω
νεοελλ.
μτφ.
1. καταστρέφω, αφανίζω, εξοντώνω
2. φρ. α) «θύω στον Βάκχο» — μεθώ, πίνω υπερβολικά
β) «θύω στην Αφροδίτη» — παραδίδομαι σε σαρκικές απολαύσεις
γ) «θύω και απολλύω»
i. κάνω μεγάλες καταστροφές
ii. παρεκτρέπομαι σε μεγάλο βαθμό
αρχ.
1. προσφέρω μέρος τών καρπών ή γενικώς τών τροφίμων ως απαρχή* στους θεούς
2. σκοτώνω, σφάζω
3. γιορτάζω κάτι με προσφορές, με θυσίες στους θεούς
4. μέσ. θύομαι
(για άγρια θηρία) κατασπαράσσω
5. μέσ. α) τελώ θυσία
β) εορτάζω με θυσίες («τὰ διαβατήρια θυομένοις», Θουκ.)
γ) μαντεύω με εξέταση τών σπλάχνων τού θύματος
6. φρ. «θύομαι ἐπί τινι ἢ ἐπί τι(να)» — ζητώ να λάβω μαντεία για κάτι (α. «θυομένω ἐπί Κρότωνα» — ενώ θυσίαζε ζητώντας να λάβει μαντεία για την εκστρατεία κατά τού Κρότωνος, Ηρόδ.
β. «έθύετο έπ' έξόδω» — ζητούσε να λάβει μαντεία προκειμένου να εξέλθει, Ξεν.)
7. (το ουδ. πληθ. μτχ. ενεστ. και παθ. παρακμ. ως ουσ.) τὰ θυόμενα και τὰ τεθυμένα (ενν. Ιερά)
οι σάρκες τών θυμάτων.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ανάγεται στη μηδενισμένη βαθμίδα *dhw- τής ΙΕ ρίζας dheu- «διασκορπίζω, στροβιλίζω» και συνδέεται με το λατ. suf-fio «υποκαίω, θυμιώ» (< *dhw- + παρέκταση -i-). Στα παρ. τού θύω (I) εμφανίζονται επί πλέον δύο παρεκτεταμένα θέματα, ένα σιγμόληκτο (πρβλ. θυσ-μικός) και ένα ερρινόληκτο (πρβλ. θυμιάω/-ώ) που αντιστοιχεί στο θ. τού λατ. fumus, τού αρχ. ινδ. dhūma- και τού αρχ. σλαβ. dymŭ, όλα με τη σημασία «καπνός». Το ρ. θύω (I) θα πρέπει να σήμαινε αρχικά «καπνίζω, παράγω καπνό» και συγγενείς τ. με τη σημασία αυτή απαντούν σε πολλές ΙΕ γλώσσες. Θρησκευτικού χαρακτήρα σημασίες το ρ. προσέλαβε μόνο στην Ελληνική. Για τη σχέση του με το θύω (ΙΙ) βλ. το τελευταίο.
ΠΑΡ. θύμα, θυμιώ, θυσία, θύτης
αρχ.
θυηλή, θυμέλη, θύον, θύος, θυσμικός, θυστάς, θύστας, θυστήριος, θύστρα, θυτήρ.
ΣΥΝΘ. αρχ. αναθύω, αντεπιθύω, αντιθύω, αποθύω, εκθύω, ενθύω, επιθύω, καταθύω, μεταθύω, προθύω, συγκαταθύω, συνθύω].
————————
(II)
θύω (Α)
1. (για πνοή ανέμου και για υδάτινο, θαλάσσιο ή ποτάμιο ρεύμα)
κινούμαι βίαια, τρέχω ορμητικά (α. «Ζέφυρος μεγάλη σὺν λαίλαπι θύων», Ομ. Οδ.
β. «ἔνθορε μέσσῳ κρημνοῡ ἀπαΐξας, ὁ δ' ἐπέσσυτο οἴδματι θύων» — χυμώντας απ' την όχθη πήδησε στού ποταμού το μέσο, κι αυτός όρμησε τρέχοντας με κύμα φουσκωμένο, Ομ. Ιλ.)
2. μαίνομαι, είμαι μανιασμένος, βράζω («θύουσαν Ἅιδου μητέρα», Αισχύλ.)
3. (με απαρμφ.) επιθυμώ σφοδρά («θύω ἐνισπεῑν», Απολλ. Ρόδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο παράλλ. τ. τού ενεστ. θύνω (< *θύ-νF-ω, και ο πρτ. εθύνεον < *ε-θυνεF-ον) μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχος τού αρχ. ινδ. dhū-no-ti «σείω», οπότε το ρ. θα μπορούσε να αναχθεί στη μηδενισμένη βαθμίδα *dhw- τής ΙΕ ρίζας *dheu- «διασκορπίζω, στροβιλίζω». Ο άλλος παράλληλος τ. τού ενεστ. θυίω (< *θυσ-γω) προέρχεται από παρεκτεταμένο θ. θυσ- που εμφανίζεται και σε ορισμένα παρ. (βλ. κατωτέρω) και συνδέεται πιθ. με το λατ. furo «μαίνομαι». Η ύπαρξη παρ. με θ. σιγμόληκτο (πρβλ. θυσ-τάς) και ερρινόληκτο (πρβλ. θύνος) και η πιθ. αναγωγή τού ρ. στη μηδενισμένη βαθμίδα *dhw- τής ΙΕ ρίζας *dheu-, χαρακτηριστικά και τού θύω (I)*, καθώς και ορισμένοι τ. που μπορούν να θεωρηθούν παρ. είτε τού ενός ρ. είτε τού άλλου (πρβλ. θυστάς, θυστήριος), αποτελούν ενδείξεις ότι το θύω (I) και (ΙΙ) συνέπιπταν αρχικά σε ένα και μόνο ρήμα, που στη συνέχεια διασπάστηκε και διαφοροποιήθηκε μορφολογικά και σημασιολογικά. Η διαφοροποίηση αυτή, ωστόσο, παρουσιάζει αρκετά δυσερμήνευτα σημεία, έτσι ώστε κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί με βεβαιότητα.
ΠΑΡ. θύελλα
αρχ.
θυία, θυ(ι)άς, Θυῖος, θύνος, θύσις, θυστάς, θυστήριος, θυώ, Θυώνη.
ΣΥΝΘ. αναθύω, επιθύω, υπερθύω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • θύω — θύον thyine wood neut nom/voc/acc dual θύον thyine wood neut gen sg (doric aeolic) θύ̱ω , θύω 1 offer by burning pres subj act 1st sg θύ̱ω , θύω 1 offer by burning pres ind act 1st sg θύ̱ω , θύω 2 rage pres subj act 1st sg θύ̱ω , θύω 2 rage pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θυώ — (I) θυῶ, όω (Α) [θύος] αρωματίζω κάτι, γεμίζω με ευωδία («ἐλαίῳ... τὸ ῥὰ οἱ τεθυωμένον ἧεν» με λάδι που ήταν γι αυτήν αρωματισμένο, ευωδιασμένο, Ομ. Ιλ.). (II) θυῶ, άω (Α) [θύω (ΙΙ)] (για θηλυκούς χοίρους) βρίσκομαι σε οργασμό …   Dictionary of Greek

  • Θυῶ — Θυάς attack masc gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θυῶ — θυάω rut pres imperat mp 2nd sg θυάω rut pres subj act 1st sg (attic epic ionic) θυάω rut pres ind act 1st sg (attic epic ionic) θυάω rut pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) θυάω rut pres ind act 1st sg (attic epic doric ionic) θυάω rut …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θῦον — θύω 1 offer by burning pres part act masc voc sg θύω 1 offer by burning pres part act neut nom/voc/acc sg θύω 1 offer by burning imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) θύω 1 offer by burning imperf ind act 1st sg (homeric ionic) θύω 2 rage pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θῦσον — θύω 1 offer by burning aor imperat act 2nd sg θύω 1 offer by burning fut part act masc voc sg θύω 1 offer by burning fut part act neut nom/voc/acc sg θύω 2 rage aor imperat act 2nd sg θύω 2 rage fut part act masc voc sg θύω 2 rage fut part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θῦε — θύω 1 offer by burning pres imperat act 2nd sg θύω 1 offer by burning imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) θύω 2 rage pres imperat act 2nd sg θύω 2 rage imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θῦσαι — θύω 1 offer by burning aor imperat mid 2nd sg θύω 1 offer by burning aor inf act θύω 2 rage aor imperat mid 2nd sg θύω 2 rage aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θῦσαν — θύω 1 offer by burning aor part act neut nom/voc/acc sg θύω 1 offer by burning aor ind act 3rd pl (homeric ionic) θύω 2 rage aor part act neut nom/voc/acc sg θύω 2 rage aor ind act 3rd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθυμένα — θύω 1 offer by burning perf part mp neut nom/voc/acc pl τεθυμένᾱ , θύω 1 offer by burning perf part mp fem nom/voc/acc dual τεθυμένᾱ , θύω 1 offer by burning perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”